VĂN BẢN PHÁP LUẬT
VĂN BẢN MỚI
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
MẪU VĂN BẢN
Hãy để luật sư giúp đỡ bạn
Hà nội

   Tư vấn số 08

   Tư vấn số 01

   Tư vấn số 02

   Tư vấn số 03

   Tư vấn số 04

   Tư vấn số 05

TP.Hồ Chí Minh

   Tư vấn số 06

   Tư vấn số 07

Quảng cáo
Thống kê website
  Số tin bài:905
  Số văn bản:8086
Hôm nay :Thứ Ba, ngày 22, 2018
Thủ tục của BQL các KCN
Quy trình thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT)

Theo dõi, xử lý, các trường hợp phải chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư....

 

* Mô tả quy trình

I. Theo dõi các trường hợp phải chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư

* Mô tả các trường hợp thụ lý hồ sơ chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư gồm:

1. Dự án chưa triển khai thực hiện theo tiến độ đăng ký;
2. Dự án triển khai xây dựng nhưng tiến độ chậm so với tiến độ đăng ký;
3. Dự án hoàn thiện các hạng mục xây dựng nhưng chưa đi vào hoạt động theo tiến độ đăng ký;
4. Dự án đã đi vào hoạt động, nhưng ngừng hoạt động kéo dài.
5. Trường hợp theo bản án, quyết định của toà án, trọng tài do Chủ đầu tư vi phạm pháp luật.
- Ngay sau khi dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Cán bộ phụ trách có nhiệm vụ theo dõi, giám sát tình hình triển khai dự án và đề xuất các trường hợp phải thụ lý hồ sơ chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư.
- Toàn bộ quá trình đều được cập nhật vào hồ sơ chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư theo các trường hợp.
II. Xử lý các trường hợp phải chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư:
+ Về tiến độ triển khai dự án theo đăng ký
  • Ban quản lý các KCN tỉnh, thành phố ra văn bản yêu cầu Chủ đầu tư cam kết tiến độ triển khai dự án. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra văn bản của Ban quản lý các KCN tỉnh, thành phố, Chủ đầu tư phải cam kết tiến độ triển khai dự án (lần 1).
  • Nếu Chủ đầu tư không triển khai dự án theo tiến độ cam kết lần 1, Ban quản lý các KCN tỉnh, thành phố ra văn bản yêu cầu Chủ đầu tư cam kết tiến độ triển khai dự án (lần 2) và cảnh báo việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra văn bản của Ban quản lý các KCN tỉnh, thành phố, Chủ đầu tư phải cam kết tiến độ triển khai dự án (lần 2)
  • Nếu Chủ đầu tư không triển khai dự án theo tiến độ cam kết lần 2, Ban quản lý các KCN tỉnh, thành phố ra văn bản (lần cuối) yêu cầu Chủ đầu triển khai dự án theo tiến độ cam kết lần 2 và khẳng định việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư mà không cần thông báo trước cho Chủ đầu tư.
*  Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện việc cam kết theo yêu cầu của Ban quản lý các KCN, sau 03 lần thông báo Ban quản lý các KCN sẽ thụ lý hồ sơ chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Pháp luật.
+ Quyết định chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư (Chủ đầu tư chưa có hoạt động xây dựng trên diện tích thuê lại đất):
  • Chủ đầu tư có trách nhiệm và nghĩa vụ: Thanh lý hợp đồng thuê lại đất và sử dụng dịch vụ hạ tầng với Công ty đầu tư hạ tầng; Thanh toán các khoản lương, chi phí bảo hiểm xã hội cho người lao động hoặc các khoản nợ với một bên thứ ba (nếu có); Nộp các khoản thuế và nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước (nếu có).
  • Công ty đầu tư hạ tầng chịu trách nhiệm chủ trì, tiến hành việc thanh lý hợp đồng thuê lại đất đã ký với Chủ đầu tư. 
  • Trường hợp UBND tỉnh giao đất trực tiếp, Ban quản lý các KCN tỉnh, thành phố gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh thu hồi lại đất để giao cho Chủ đầu mới hoặc giao cho Công ty đầu tư hạ tầng quản lý, cho thuê lại đất theo quy định.
Nếu thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư mà phải tiến hành các thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định tại Điều 157 của Luật doanh nghiệp thì trình tự, thủ tục giải thể, thanh lý tài sản doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 158 của Luật doanh nghiệp và Điều 28 Nghị định 139/2007/NĐ-CP về giải thể doanh nghiệp.
 + Về tiến độ triển khai xây dựng dự án chậm so với tiến độ đã đăng ký: Xử lý như trường hợp (1).
+ Quyết định chấm dứt hoạt động dự án để Chủ đầu tư giải quyết các công việc tồn tại, sau đó Ban quản lý các KCN tỉnh, thành phố sẽ có Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư: Xử lý như trường hợp (1), làm rõ xử lý tài sản gắn liền với đất; hướng dẫn Chủ đầu tư giải quyết theo các phương án sau:
  • Cho phép chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất theo quy định của các Nghị định: Số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004; số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 hướng dẫn thi hành Luật đất đai và Thông tư số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất. 
  • Đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC).
  • Đầu tư thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp.
  • Các phương án giải quyết khác.
Ban quản lý các KCN tỉnh, thành phố căn cứ Quyết định chấm dứt hoạt động dự án để thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư.
+ Về tiến độ triển khai dự án: Ban quản lý các KCN tỉnh, thành phố sẽ mời Chủ đầu tư lên làm việc nhằm tìm hiểu lý do dự án đã hoàn thiện các hạng mục xây dựng nhưng chưa đi vào hoạt động để có hướng xử lý (tháo gỡ khó khăn hoặc chấm dứt hoạt động dự án nếu Chủ đầu tư không tiếp tục triển khai đưa dự án vào hoạt động được).
+ Trường hợp chấm dứt hoạt động dự án: Quyết định chấm dứt hoạt động dự án xử lý như trường hợp (2).
 + Về tiến độ triển khai dự án: Nếu Chủ đầu tư tạm ngừng dự án không thông báo hoặc ngừng kéo dài trên 12 tháng thì Ban quản lý các KCN tỉnh, thành phố sẽ mời Chủ đầu tư lên làm việc nhằm tìm hiểu lý do để có hướng xử lý (tháo gỡ khó khăn hoặc chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại Khoản 2 Điều 68 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP).
+ Quyết định chấm dứt hoạt động dự án: Xử lý như trường hợp (2).
Trường hợp (5):
+ Về tiến độ triển khai dự án: Chấm dứt hoạt động dự án theo bản án, quyết định của toà án, trọng tài do Chủ đầu tư vi phạm pháp luật.
+ Quyết định chấm dứt hoạt động dự án: Ban quản lý các KCN tỉnh, thành phố căn cứ vào quyết định, bản án của toà án, trọng tài để quyết định chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư.
       Cán bộ phụ trách có trách nhiệm đề xuất với Lãnh đạo phòng hướng xử lý các trường hợp phải chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư.2. Lãnh đạo phòng c3. Chủ đầu tư
III. Hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư:
       Cán bộ phụ trách có nhiệm vụ hoàn thiện hồ sơ chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với từng trường hợp cụ thể sau:
Trường hợp (1):
a/ Nếu Chủ đầu tư tự nguyện chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, hồ sơ gồm:
- Văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của Chủ đầu tư.
- Báo cáo của Phòng Quản lý doanh nghiệp - Ban quản lý các KCN tỉnh, thành phố về việc ra Quyết định chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư (bao gồm các nội dung: Dự án, tình hình triển khai dự án và lý do ra Quyết định), kèm theo trích lục lý lịch hồ sơ dự án đầu tư: Dự án đầu tư; Giấy chứng nhận đầu tư; Hợp đồng thuê lại đất với Công ty đầu tư hạ tầng hoặc Quyết định giao đất, Quyết định phê duyệt phương án đền bù GPMB của UBND tỉnh và Biên bản bàn giao đất.
b/ Nếu Chủ đầu tư không tự nguyện, Ban quản lý các KCN tỉnh, thành phố sẽ thụ lý hồ sơ chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư gồm:
- Báo cáo của Phòng Quản lý doanh nghiệp - Ban quản lý các KCN tỉnh, thành phố xử lý như mục (a).
- Các văn bản liên quan đến quá trình triển khai dự án được cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
+ Các văn bản cam kết của Chủ đầu tư về tiến độ triển khai dự án tại Ban quản lý các KCN tỉnh, thành phố,
+ Cục Thuế tỉnh, thành phố về thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước,
+ Các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền có liên quan.
- Văn bản thoả thuận của Công ty đầu tư hạ tầng về thanh toán tiền sử dụng cơ sở hạ tầng theo Hợp đồng thuê lại đất.
Trường hợp (2), (3) và (4):
c/ Nếu Chủ đầu tư tự nguyện chấm dứt hoạt động dự án, hồ sơ gồm:
- Văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động dự án của Chủ đầu tư.
- Báo cáo của Phòng Quản lý doanh nghiệp - Ban quản lý các KCN tỉnh, thành phố về việc ra quyết định chấm dứt hoạt động dự án xử lý như mục (a).
- Các giấy tờ liên quan đến việc xử lý tài sản gắn liền với đất (Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất...). Chủ đầu tư phải cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan đến quyền lợi của Chủ đầu tư trước khi nhận Quyết định chấm dứt hoạt động dự án. Nếu Chủ đầu tư không cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan, mọi sự thiệt thòi đến quyền lợi thì Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm.
d/ Nếu Chủ đầu tư không tự nguyện, Ban quản lý các KCN tỉnh, thành phố sẽ thụ lý hồ sơ chấm dứt hoạt động dự án gồm:
- Báo cáo của Phòng Quản lý doanh nghiệp - Ban quản lý các KCN tỉnh, thành phố về việc ra quyết định chấm dứt hoạt động dự án xử lý như mục (a).
- Các văn bản liên quan đến quá trình triển khai dự án được cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
+ Các văn bản cam kết của Chủ đầu tư về tiến độ triển khai dự án tại Ban quản lý các KCN tỉnh, thành phố,
+ Cục Thuế tỉnh, thành phố về thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước,
+ Các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền có liên quan.
- Các giấy tờ liên quan đến việc xử lý tài sản gắn liền với đất xử lý như mục (c) - Văn bản thoả thuận của Công ty đầu tư hạ tầng về thanh toán tiền sử dụng cơ sở hạ tầng theo Hợp đồng thuê lại đất.
Trường hợp (5):
Hồ sơ gồm:
- Bản án, quyết định của toà án, trọng tài do Chủ đầu tư vi phạm pháp luật.
- Báo cáo của Phòng Quản lý doanh nghiệp - Ban quản lý các KCN tỉnh, thành phố về việc ra quyết định chấm dứt hoạt động dự án xử lý như mục (a).2. Lãnh đạo phòng c5.2.4. Xây dựng văn bản trình Lãnh đạo ban ra Quyết định chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
1. Cán bộ phụ trách có nhiệm vụ xây dựng văn bản trình Lãnh đạo phòng xem xét các trường hợp phải Quyết định chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư. 2. Lãnh đạo phòng
3. Lãnh đạo ban(Thời gian giải quyết tối đa 1 ngày kể từ khi nhận hồ sơ)
IV. Văn thư ban hành văn bản:
Văn thư nhận văn bản Quyết định từ Lãnh đạo ban và phát hành văn bản. Quyết định được gửi cho Chủ đầu tư, UBND tỉnh tỉnh, thành phố, lưu tại Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, thành phố(Lưu văn phòng và Hồ sơ dự án); Đồng thời sao gửi các đơn vị có liên quan.
Thời gian giải quyết tối đa 1 ngày
Kiểm tra xem xét nội dung văn bản Cán bộ phụ trách thụ lý hồ sơ đã giải quyết. Nếu thống nhất với nội dung văn bản do Cán bộ phụ trách trình, Lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo ban ký duyệt văn bản. Nếu chưa thống nhất với nội dung văn bản, Lãnh đạo phòng yêu cầu cán bộ thụ lý hồ sơ xây dựng lại văn bản đồng thời ghi rõ ý kiến chỉ đạo nội dung đã giải quyết. Thời gian giải quyết tối đa 1 ngày kể từ khi có đề xuất của Cán bộ phụ trách. xem xét việc thụ lý hồ sơ từ Lãnh đạo phòng chuyển đến cho từng trường hợp cụ thể. Nếu đồng ý với ý kiến tham mưu của Lãnh đạo phòng, ký quyết định chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và chuyển văn thư ban hành. Nếu không đồng ý với ý kiến tham mưu của Lãnh đạo phòng, chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo phòng để xem xét lại đồng thời cho ý kiến chỉ đạo cụ thể.
Có trách nhiệm xem xét, kiểm tra lại hồ sơ do Cán bộ phụ trách chuyển đến. Nếu đồng ý, Lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo Ban phê duyệt. Nếu không đồng ý, Lãnh đạo phòng yêu cầu Cán bộ phụ trách bổ sung hồ sơ. Thời gian tối đ.a 01 ngàycó trách nhiệm triển khai dự án theo tiến độ đăng ký và tiến độ cam kết lại. Nếu có khó khăn, vướng mắc dẫn đến chậm tiến độ triển khai dự án phải có báo cáo bằng văn bản về Ban quản lý làm cơ sở xem xét cho giãn tiến độ triển khai dự án. Có trách nhiệm xem xét, kiểm tra lại các trường hợp phải chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư theo đề xuất của Cán bộ phụ trách. Nếu đồng ý với đề xuất của Cán bộ phụ trách, yêu cầu hoàn thiện hồ sơ chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư để trình Lãnh đạo Ban phê duyệt. Thời gian giải quyết tối đa là 1 ngày kể từ khi nhận đề xuất của Cán bộ phụ trách.
 - Trường hợp (4):
 - Trường hợp (3):
 - Trường hợp (2):
 - Trường hợp (1):
YÊU CẦU DỊCH VỤ
Họ tên: *
Địa chỉ: *
Điện thoại: *
Email:
Tiêu đề / yêu cầu : *
Nội dung yêu cầu:
Mã bảo vệ : Thay đổi hình ảnh
Chú ý: Những mục có dấu (*) bắt buộc phải nhập
 
Các bài viết liên quan:
» Hướng dẫn đăng ký cấp ưu đãi đầu tư (áp dụng cho các dự án có vốn đầu tư trong nước)
» Quy trình thủ tục xác nhận hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định
» Quy trình thanh tra, kiểm tra trong khu công nghiệp (KCN)
» Xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong Khu công nghiệp (KCN)
» Quy trình thực hiện chế độ báo cáo của doanh nghiệp
» Quy trình xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp
QUẢNG CÁO